Reglement

Wedstrijdreglement 2016

Algemeen

1.Met Tonen2000 wordt bedoeld het bestuur van Tonen2000.

2. Tonen2000 editie 2016 vindt plaats van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober 2016 in het Westland, Nederland.

3. Dit koorfestival bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een openingsconcert
 • Wedstrijd Wereldlijke muziek
 • Wedstrijd Geestelijke muziek
 • Wedstrijd Folklore muziek
 • Medewerking tijdens een kerkdienst
 • Een officiële prijsuitreiking
 • Een slotconcert

4. Aan alle onderdelen kan worden deelgenomen. Het deelnemen aan minimaal één wedstrijdonderdeel is verplicht. Het is vrij aan elk koor om te bepalen aan welk (wedstrijd)onderdeel zij deelneemt. Op het aanmeldingsformulier kan worden aangegeven aan welke onderdelen een koor wil deelnemen.

5. Een koor maakt alleen kans op de overall-prijs wanneer het deelneemt aan alle drie de wedstrijdonderdelen.

6. Het inschrijfgeld is € 100 per wedstrijdonderdeel. Wanneer een koor aan alle drie de wedstrijdonderdelen deelneemt zal het totale inschrijfgeld € 200 bedragen. Het meedoen aan de overige onderdelen is vrij van inschrijfgeld.

7. Dit koorfestival is open voor

 • Gemengde koren: max. 36 leden
 • Koren met gelijke stemmen: vrouwen- en mannenkoren: max. 24 leden
 • Kinderkoren

8. Er is geen leeftijdsgrens gesteld aan deelnemers.

9. De koren moeten amateurkoren zijn.

10. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van foto’s, CD’s en DVD’s kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding. De rechten op eventuele opnamen c.q. uitzendingen of foto’s behoren toe aan Tonen2000.

11. Tonen2000 is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal en andere ongewenste incidenten tijdens het festival.

12. Alle correspondentie gebeurt via het secretariaat van Tonen2000 per post of per e-mail.

13. Auteursrechtelijke zaken ten aanzien van de bladmuziek dient door de koren zelf geregeld te worden.

14. Tonen2000 heeft het recht het festival te annuleren bij te weinig aanmeldingen of bij onvoldoende financiële middelen. Dit wordt uiterlijk 15 juni 2016 bekend gemaakt.

15. Als het festival wordt geannuleerd dan ontvangt ieder koor zijn inschrijfgeld retour.

16. Wanneer het festival wordt geannuleerd is Tonen2000 niet aansprakelijk voor kosten die door een koor gemaakt zijn.

17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Aanmelden

1. De inschrijving moet uiterlijk 1 juni 2016 bij het secretariaat binnen zijn, per post of per e-mail. In overleg met het bestuur van Tonen2000 kan van deze regel worden afgeweken.

2. De inschrijving gebeurt uitsluitend via het aanmeldingsformulier dat op de website www.tonen2000.nl is te downloaden.

3. Na een positief bericht van het secretariaat van Tonen2000, ontvangt het koor een factuur voor het totale inschrijfgeld. Als het inschrijfgeld is ontvangen op IBAN: NL20RABO0114217874 van Tonen2000 (BIC: RABO NL2U) te Poeldijk is deelname aan het festival definitief. Na ontvangst van betaling zal de organisatie het koor een officiële bevestiging van deelname ontvangen.

4. Alle e-mailcorrespondentie verloopt uitsluitend via info@tonen2000.nl.

5. Koren die willen inschrijven voor Tonen2000 moeten de volgende informatie en/of stukken aanleveren per post of per e-mail:

 • Geheel ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
 • Een korte beschrijving van het koor in het Nederlands of Engels, met enkele hoogtepunten (maximaal 250 woorden).
 • Een Curriculum Vitae van de dirigent in het Nederlands of Engels.
 • Twee recente foto’s van het koor en dirigent in jpg-formaat.
 • Een recent geluidsfragment.

Programma eisen

Wereldlijke en Geestelijke muziek

 • Minimaal 4 werken / maximaal 5 werken
  • Een muziekstuk uit de Middeleeuwen of de Renaissance.
  • Een muziekstuk uit de Romantiek.
  • Een muziekstuk uit de 20ste of 21ste eeuw.
  • Een of twee muziekstukken naar eigen keuze.
 • Het programma wordt in deze volgorde a capella uitgevoerd.
 • Minimaal 16 minuten muziek / maximaal 20 minuten muziek.
 • Maximale duur van het optreden 25 minuten.
 • Programma-inhoud bij voorkeur muziek van eigen bodem.

Folklore

 • Minimaal 16 minuten muziek / maximaal 20 minuten muziek.
 • Maximale duur van het optreden 25 minuten.
 • Muziekstukken uit de categorie volksmuziek, eventueel met begeleiding.
 • Programma-inhoud bij voorkeur muziek van eigen bodem.

1.De volgorde van de uit te voeren werken binnen het wedstrijdonderdeel Folklore, is voor elk koor vrij te bepalen. De definitieve volgorde moet vóór 1 augustus 2016 per e-mail aan het secretariaat worden doorgegeven.

2. Een overzicht van de werken wordt ingevuld op het repertoireformulier dat na inschrijving aan elk koor per e-mail verstrekt wordt.

3. Van elk uit te voeren compositie van de wedstrijdonderdelen Wereldlijk en Geestelijk moet, bij voorkeur een originele partituur in viervoud per post, dan wel een scan per e-mail, gestuurd worden naar het secretariaat van Tonen2000. Voor het wedstrijdonderdeel Folklore geldt hetzelfde voor zover dit mogelijk is.

Openingsconcert

 • Elk deelnemend koor krijgt de mogelijk zich, tijdens het openingsconcert, aan het publiek te presenteren
 • De duur van het optreden ligt aan het aantal deelnemende koren en wordt later bekend gemaakt.
 • Bij voorkeur minimaal één muziekstuk van eigen bodem.
 • Werken zijn naar eigen keuze van het koor.

Slotconcert

 • Deelname aan het slotconcert is voorbehouden aan prijswinnende koren.
 • Het uit te voeren repertoire tijdens het slotconcert wordt in overleg met de Artistieke Commissie en de internationale jury bepaald.
 • In overleg met het koor wordt een definitieve keuze gemaakt.

Kerkdienst

 • Het koor kan een voorstel doen van het uit te voeren repertoire door het invullen van het Kerkdienstenformulier dat na inschrijving aan het koor per e-mail verstrekt wordt.
 • In overleg met de kerk wordt een definitief programma vastgesteld.

Jury

1. De internationale jury bestaat uit drie leden.

2. Het jurysecretariaat wordt geleid door de artistieke leiding.

3. De jury beoordeelt de koren en stelt voor elk wedstrijdonderdeel een eindrangschikking op.

4. Alle deelnemende koren ontvangen van elk jurylid een schriftelijke beoordeling.

5. Het oordeel van de jury is bindend.

6. Over uitslagen wordt niet gediscussieerd.

Ontvangst en onderbrengen deelnemende koren

1. De locatie van aanmelding bij aankomst is WestlandTheater de Naald: Stokdijkkade 3, 2671 GW Naaldwijk (NL).

2. Koren kunnen zich aanmelden vanaf donderdag 29 september 14:00 uur.

3. Koren verblijven in een hotel, bungalowpark of bij gastgezinnen. De kosten voor verblijf zijn voor de koren zelf. Doormiddel van het invullen van het verblijfsformulier kan een koor een keuze maken voor het verblijf. Dit formulier wordt na inschrijving aan het koor per e-mail verstrekt.

4. Koren zijn vrij zelf een accommodatie te regelen voor hun verblijf tijdens het festival weekend.

5. Koren kunnen zich vooraf aan het festival aanmelden voor de catering service van Tonen2000. Kosten voor de catering zijn voor de koren zelf. Op het cateringformulier kunnen koren aangeven voor welke maaltijden zij zich willen inschrijven. Dit formulier wordt na inschrijving aan het koor per e-mail verstrekt.

6. Koren zijn vrij zelf catering te regelen tijdens het festival weekend.

7. Elk koor krijgt voor het gehele festival een koorbegeleider toegewezen. Het is mogelijk vooraf contact te hebben met de koorbegeleider.

8. De koren moeten zelf zorg dragen voor de organisatie en de kosten van de heen- en terugreis.

Prijzen

Winnaar Overall-prijs: € 1000
Winnaar Wereldlijke muziek: € 500
Winnaar Geestelijke muziek: € 500
Winnaar Folklore muziek: € 500
Winnaar Publieksprijs: € 250
Jos Vranken Prijs voor de beste dirigent: € 250

1.De winnaars van de prijzen worden door de jury bepaald.

2. De winnaar van de publieksprijs wordt bepaald door het publiek tijdens het gehele weekend door het invullen van een stembiljet.